Zakat al Fitr & Eid al Fitr

Geplaatst op Geplaatst in Algemeen

Salaam oe aleikoem wa rahmattoellahie wa barakatoehoe,

Het is morgen of overmorgen in sha Allah Eid el-Fitr, moge Allah (swt) ons vasten en onze daden van aanbidding accepteren. Hieronder wat zeer belangrijke zaken (volgens de Maliki Wetschool) voor zakaat el Fitr en Eid el Fitr  neem even de tijd om dit door te lezen.

Zakaat el-Fitr
De Zakaat el-Fitr is een verplichting voor iedere moslim, man, vrouw, volwassen of kind (die het kan betalen):

Ibn ‘Umar overleverde dat de Profeet (sallalahu alayhi wa salam) zei: “Maak zakat al-Fitr verplicht voor elke slaaf, vrije man, man, vrouw, jong en oud onder de moslims; een saa’ van gedroogde dadels of een saa’ van gerst.” (Bukharie)
De Zakaat el-Fitr houdt volgens de geleerden in dat iedere moslim een arm persoon 1 gehele dag voorziet van zijn (etens) behoefte van die dag (omgezet in Euro’s is dit in Nederland € 5,– per persoon, zoals vastgesteld door de Vereniging van Imams). De bedragen kunnen ook voor het gehele gezin worden opgeteld en gezamenlijk worden gegeven. Een voorbeeld: een gezin bestaat uit 2 ouders en 5 kinderen, totaal 7 personen * €5,– = €35,– zakaat el Fitr voor het hele gezin.

Het belangrijkste doel van Zakaah al-Fitr is degenen die heeft gevast voorzien van een manier om hun fouten gedurende de maand van het vasten recht te zetten. Zakaah al-Fitr voorziet de armen ook van een middel waarmee ze het feest van het verbreken van het vasten (‘Eed al-Fitr) samen met de rest van de moslims kunnen vieren. Ook versterkt Zakaat el-Fitr de banden in de gemeenschap, de rijken komen in contact met de armen en andersom. Wij zijn tenslotte 1 gemeenschap die van elkaar dient te houden en elkaar dient te ondersteunen. De beste sadaqa is die aan familie als deze hier behoefte aan hebben en rechtgeschapen zijn.
Ibn Abbaas overleverde: “De Profeet (sallalahu alayhi wa salam) maakte Zakaat al-Fitr verplicht zodat degenen die vastten gezuiverd kunnen worden van hun ijdele daden en schaamtelijke praat (gedurende Ramadaan) en zodat de armen gevoed kunnen worden. Wie het voor de Salaah geeft, daarvan zal het geaccepteerd worden als Zakaah, wie het na de Salaah geeft heeft Sadaqah gegeven.

Wanneer zakaat el Fitr geven?

Zakaat al-Fitr is alleen verplicht binnen een bepaalde tijdsperiode. Als men de tijdsperiode mist zonder een goede reden, heeft hij gezondigd en kan hij het niet ‘inhalen’ het wordt dan echter een sadaqa.

Ibn `Umar overleverde dat de Profeet (sallallaahu ‘alaihi wa sallam) opdroeg dat het (zakaah al-Fitr) gegeven moest worden voordat mensen de Salaah gingen verrichten (salaah al-‘eed).

 Zorg dus dat je dit op tijd uitgeeft! Deze vorm van liefdadigheid wordt verplicht vanaf de zonsopgang op de laatste dag van het vasten en blijft verplicht tot het begin van Salaah al-‘Eed (dwz. Kort na zonsopkomst op de volgende dag.)  Het kan echter ook eerder betaald worden dan de periode die hierboven vermeld is, zoals o.a. de prominente metgezel Ibn ‘Umar (radi Allahoe ‘anhoem) gewend was Zakaat al-Fitr 1 of 2 dagen voor de ‘Eed betaalde:

Naafi overleverde dat de metgezel van de Profeet Ibn `Umar het gaf aan degenen die het zouden accepteren en de mensen gaven het een of twee dagen voor de ‘Eed. [al-Bukhaarie)

Aan wie?
Zakaat el-Fitr moet gegeven worden aan de behoeftige moslims, die rechtvaardig en vroom zijn en het zullen gebruiken ten goede (eten, drinken, etc) en het niet zullen gebruiken om ermee te zondigen. Het beste is het te geven aan iemand uit je familie (die behoeftig is) of iemand anders uit je nabije omgeving zodat er direct contact is. Indien je echter niemand kan vinden is het toegestaan het te geven aan een andere behoeftige en arm persoon, bijvoorbeeld uit een ander land (bv. Marokko of aan Gaza via een Stiching zoals Israa of Islamic Relief). Let hierbij wel op dat het heel belangrijk is dat dit gebeurd binnen de hiervoor besproken tijd 1-2 dagen voor Eid en sowieso voor het EID gebed!

Indien je het aan niemand kan geven, kan je het in de moskee afgeven, in de daarvoor bestemde doos, het bestuur draagt dan zorg voor het uitgeven van de zakaat el-Fitr aan behoeftigen in Marokko. Geef het echter wel op tijd (liefst vandaag) maar in iedergeval voor het gebed. Zodat dit nog uitgegeven kan worden.

Eid el Fitr

Als moslims hebben wij twee feestdagen (naast iedere Vrijdag): Eid al-Adha en Eid al-Fitr. Toen de Profeet (vrede en zegening zij met hem) in Medina kwam, hadden de mensen daar twee feestdagen. De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) zei toen tegen hen:

“Allah heeft jullie hiervoor twee betere dagen gegeven (als feestdagen): de dag van Al-Fitr en de dag van Al-Adha.” (Aboe Dawoed)

Eid al-Fitr is op de eerste dag van de maand Shawal, meteen na de maand Ramadan. Eid al-Fitr duurt één dag en wordt daarom ook wel het kleine feest genoemd. Dit jaar zal dus insha’Allah zondag of maandag Eid el-Fitr zijn, de start van het gebed zal om 8.00 uur zijn in sha’ Allah. Wees wel ruim op tijd aanwezig ivm de drukte. Als ‘Ied op Maandag valt vragen wij bezoekers om indien mogelijk lopend of met de fiets te komen of anders zoveel mogelijk te carpoolen. Dit ivm verwachte drukte en het feit dat de scholen dan open zijn en ook moeten kunnen parkeren.

Eid Gebed 

Het Eid gebed (zowel voor Eid al-Adha als voor Eid al-Fitr) is een aanbevolen sunna bestaat uit twee gebedseenheden (rakah) en deze worden gezamenlijk verricht. Het Eid gebed wordt op de volgende manier verricht volgens de sunna van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem):

De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) startte het Eid gebed, zoals het dagelijkse gebed, met de openingstakbier. Daarna herhaalde hij de takbier nog zes keer. Hierna ging de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) over tot het reciteren van soerah al-Fatiha en daarna een andere soera (bv. al-A’la). Vervolgens verrichtte hij de rest van de eerste gebedseenheid zoals het dagelijkse gebed, met de ruku en de sudjud en de daarbij behorende smeekbeden. Bij het opstaan na de eerste gebedseenheid sprak hij (vrede en zegeningen zij met hem) de takbier uit (bij het opstaan) en deze takbier herhaalde hij nog vijf keer. Vervolgens reciteerde hij soerah al-Fatiha en daaropvolgend een andere soerah. De rest van het gebed verrichtte hij zoals het dagelijkse gebed en hij sloot af met de tasliem.

Na het afsluiten van het gebed stond de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) op en hij begon de mensen toe te spreken en te vermanen in een preek.

Etiquette bij Eid en het Eid gebed

 • Voor ieder Eid gebed verrichtte de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) de grote wassing (ghusl).
 • Verder droeg hij bij het Eid gebed altijd de mooiste kleding en ook is het voor mannen aangeraden om parfum te gebruiken.
 • Het nemen van een andere terugweg dan de weg die op de heenweg genomen is, is aangeraden.
 • De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) verrichtte het Eid gebed altijd op een grote buitenplaats, een musala.
 • Voor het Eid gebed is er geen oproep, er is dus geen adhan en geen iqama.
 • Het is voor vrouwen aanbevolenom het Eid gebed bij te wonen.
 • Het is aangeraden vroeg aanwezig te zijn.
 • Het is aangeraden hardop dhikr (Allahu Akbar (x3), La Ilaha illa Allah, Allahu Akbar (x2) wa li Llahi al-Hamd. te doen tot aan het gebed.
 • Het is toegestaan om elkaar te feliciteren op Eid en het is goed om samen te komen op Eid.
 • De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) at voor het Eid gebed op Eid al-Fitr een oneven aantal dadels.
 • Voor het Eidel-Fitr gebed moet de Zakat el-Fitr worden uitgegeven!

Laten wij allen vasthouden aan de Soenna van onze geliefde Profeet (vrede en zegeningen zij met hem)! Moge Allah (swt) ons vasten, onze gebeden, onze du3a en onze sadaqa accepteren. Allahoema Amien! Wij hopen jullie met ‘Eid allemaal in de moskee te ontmoeten in sha Allah. Wij zullen tevens donaties inzamelen op deze gezegende dag denk hier aub aan.
Wassalaam oe aleikoem wa rahmatoeLlahie wa barakatoehoe,