De Islam

Geplaatst op Geplaatst in De 5 zuilen van de islam, Islam

Om de Islam te begrijpen is het van belang te weten wat het betekent. Islam is Arabisch en het betekent onderwerping of overgave aan de Wil van de enige echte God (Allah). De stam van het woord Islam (SLM) betekent echter ook Vrede. De islam aanhangen betekent dat je gelooft dat Allah de Enige god is. Iemand die zich vrijwillig overgeeft aan de Wil van de enige God wordt een moslim genoemd. Het woord ‘Moslim’ betekent dus vrijwillige ‘gehoorzaamheid aan God’. Je wordt moslim door het uitspreken van de shahada, de geloofsgetuigenis waarbij men zegt:

“Ik geloof dat er geen andere god is dan Allah en ik getuig dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is.”

[divider]

De vijf zuilen van de Islam

De geloofsrituelen in de Islam steunen op vijf essentiële pilaren. Deze pilaren zijn als de fundering van een huis; wanneer je een van de funderingen weghaalt dan stort het huis in.

Bij het volgen van de juiste weg in de Islam en om te kunnen zeggen: ‘ik ben moslim’, is het dus noodzakelijk dat je in je geloof, naast het geloven in de 6 basiselementen (zie de zuilen van Imaan hieronder), ook dient te voldoen aan alle vijf de zuilen/pilaren van de islam.

vijf zuilen1. Sahada (Het uitspreken van de Geloofsgetuigenis)

2. Salaat (de vijf verplichte dagelijkse gebeden)

3. Zakaat (de Verplichte Aalmoes)

4. Sawm oe Ramadan (het vasten in de maand Ramadan)

5. Hadj (de bedevaart naar Mekka).

 

ad 1. Het geloven in en uitspreken van de Shahada oftewel de geloofsgetuigenis: “Ashadou an La-ilaha Illallah wa ashadou ana Muhammadan Rasoulallah”

De geloofsgetuigenis betekent: “Ik getuig je dat er geen God is dan Allah en dat Mohammed zijn boodschapper is”. Alleen het uitspreken met de mond van deze getuigenis heeft geen waarde (in het hiernamaals). Dit houdt in dat de getuigenis niet geaccepteerd wordt door het enkel uit te spreken, maar dat men er met zijn hart in dient te geloven dat Allah Één is en dat Hij geen deelgenoten of partners of gelijken kent.

Hiernaast dient men er dus met het hart in te geloven dat Mohammed zijn profeet is. Onderdeel van het uitspreken van de Shahada is dat men gelooft in de 6 basiselementen (zuilen van de imaan).

ad 2. Het verplichte gebed wordt vijf keer per dag verricht. Voor zonsopgang (bij dageraad), het midden van de dag, de namiddag, na zonsondergang en het avond gebed. Volgens overleveringen krijgt hij die zijn gebeden in een moskee in groepsverband verricht, 27 keer de beloning van een gebed dat hij alleen uitvoert. Met een ritueel rein lichaam, schone kleren en op een schone plek onderwerp je je aan je Heer met toewijding, in herinnering, dank en vragend voor vergiffenis.

Er worden verzen uit de Koran gereciteerd met bepaalde fysieke bewegingen om je lichaam en geest te zuiveren en om zo gedurende de dag in direct contact te komen met je Schepper, Ontwikkelaar en Ondersteuner.

ad 3. De derde verplichte zuil is de armenbelasting (zakaat) en heeft invloed op het economisch welzijn en spirituele opleving van de mens. Het netto spaargeld van iedere moslim behoort niet alleen hem en zijn familie toe, maar eveneens de behoeftige, de armen en zes andere sociaal zwakkere groepen, zoals voorgeschreven in de koran. Dit wordt betaald uit 2,5% over de nettospaargelden met een limiet voor contanten, juwelen, voorraden enzovoorts, gedurende het jaar waarvan de afrekening plaatsvindt in de maand Ramadan.
De zakaat zuivert je vermogen en helpt het vestigen van economisch evenwicht en sociale veiligheid. Moslimstaten zijn verplicht de zakaat te verzamelen en te verdelen, maar elders is het de plicht van de moslims zelf om deze zakaat gedurende het jaar te verzamelen en vervolgens te verdelen aan de zakaatgerechtigden.

ad 4. In de Heilige maand Ramadan is het vasten vanaf zonsopgang tot zonsondergang verplicht voor alle mannelijke en vrouwelijke moslims. In deze maand onthoud je jezelf van eten, drinken en seks en vermijdt je onzinnig taalgebruik en slechte daden en wijd je jezelf aan gebed, recitaties van de koran en goede daden. Gedurende deze vastenperiode moet je rein zijn van zowel lichaam als geest.
Dit is de maand van speciale zegeningen en vergiffenis van Allah. In deze maand werd het eerste vers van de heilige koran geopenbaard via de profeet Mohammed.

islamedia_mekka_5mekka-mekka-reizen.comad 5. Het is de plicht van iedere moslim om de bedevaartstocht naar Mekka, de Hadj, te verrichten. Dit is verplicht als de moslim volwassen is en bij zijn volle verstand is en een gezond en krachtig lichaam heeft, eenmaal in zijn leven in de bedevaartstijd (de twaalfde maand van de islamitische kalender) naar de Kabah en de gezegende plaatsen eromheen op bedevaart te gaan.
De bedevaart is voor de moslims een middel om zichzelf openbaring tot Allah te richten om vergiffenis te vragen voor al zijn zonden door Allah plechtig te beloven om in zijn verdere leven nooit meer slechte daden te doen. Een bezoek aan de heilige plaatsen versterkt de morele en religieuze gevoelens bij de mens. Sociaal gezien lijkt de bedevaart op een internationale congres waar allerlei mensen van verschillende nationaliteiten, kleuren en rassen bijeen komen.
De gebedsuitoefeningen in de Islam hebben tot doel de mens tot een volmaakte wezen te ontwikkelen en tevens rust en orde te scheppen in de maatschappij.

[divider]

De 6 zuilen van de Imaan (geloof)

Imaan is gebaseerd op de volgende zes zuilen: 1. Het geloof in Allah 2. Het geloof in Zijn Profeten (al-anbiyaa wa Rusul) 3. Het geloof in Zijn Boeken (al-Kutub) 4. Het geloof in Zijn Engelen (al-Malaa’ika) 5. Het geloof in de Dag des Oordeels (yawm al-Qiyaama) 6. Het geloof in de Voorbeschikking (al-Qadr)

Een moslim gelooft onvoorwaardelijk in alle zes de pilaren.

hqdefault1. Het geloven in Allah: d.w.z. dat men gelooft dat er maar één God is en dat er niemand is zoals Hij (laysa kamithlihi shay). Hij heeft geen deelgenoot, zoon, moeder of vader. Hij is de totaal Onafhankelijke.;

Hij verwekt niet en is ook niet verwekt; Hij is ondeelbaar in persoon (d.w.z. dat Hij niet bestaat uit delen); Hij is Eeuwig; Hij is Oneindig; Hij heeft noch begin noch einde; Hij is de Almachtige, de Alwetende, de AlRechtvaardige. Hij is de Schutspatroon, de Gids, de Helper, de Genadevolle, de Barmhartige, enzovoort. Allah kent alle handelingen die men op aarde doet, zowel de goede als de slechte. Allah kent zelfs de geheime gedachten van mensen. Hij is dus totaal anders dan Zijn schepselen, het Perfecte Opperwezen.

Allah heeft de wereld en iedereen daarop geschapen. Wij kunnen de liefde van Allah verwerven, door volledige onderwerping aan Zijn Wil en gehoorzaamheid aan Zijn geboden. Wij kunnen de Wil en de geboden van Allah kennen uit de edele koran en uit de overleveringen van onze Profeet Mohammed (vzmh).

 

Profeet mohammed2. Het geloof in alle profeten zonder onderscheidt, van Adam, Noah , Abraham , Ismael , Isaak , Jakob , Mozes en Jezus  tot Mohammed (vrede zij met het allen).

Mohammed is, gezonden door Allah, zoals Allah zegt in de Koran:

“Mohammed is niet de vader van één van jullie mannen maar hij is de boodschapper van Allah en het zegel (laatste) der profeten. Allah is omtrent alle dingen wetend”. (Surah 33 : Ayah 40)

We beschouwen alle profeten als hemelse leraren, die kwamen om de mensheid te bekeren en te leiden naar Allah. Een moslim moet na het bezigen van een naam van een profeet , het doen volgen met de lofuiting; “Aleihi-assalam” (a.s.), vrede zij met hem, of bij de Profeet Mohammed met “Vrede en zegeningen zij met hem” of “Sallalahu ‘alaihi wasalam” (s.a.w.s.). Zoals we geloven in alle profeten, geloven we ook dat alle religies van uit de Waarheid ontsprongen zijn. Maar door de tijd heen zijn ze vermengd met menselijke uitvindingen en verzinsels. Daarom is de islam het enige en ware geloof, dat onveranderd is gebleven en onaangetast is door menselijke beïnvloeding. Bovendien waren de meeste van de eerdere leerstellingen plaats en tijdgebonden, waaraan later in de islam vele universele waarden zijn toegevoegd.

Kuran_043. Het geloven in de boeken van Allah: hieronder wordt verstaan, dat Allah geboden en godsdienstige gedragsregels aan verscheidene profeten heeft geopenbaard, in verschillende perioden van de geschiedenis, om de mensheid te leiden. De godsdienstige boeken van Allah zijn i.i.g. vier in getal:

•De Tauraat (de Torah)

•De Zabur (De Psalmen)

•De Injil (Het Evangelie)

•De Koran

Moslims volgen de Edele koran, als laatste en enige onaangetaste van deze openbaringen. De voorafgegane geboden en godsdienstige gedragsregels zijn er ook (gedeeltelijk) in opgenomen. De verzen van de Koran werden door Allah aan de profeet Mohammed ingegeven en geopenbaard via de engel Jibrail (Gabriël). Deze verzen zijn nog steeds in hun oorspronkelijke vorm bewaard gebleven in de Arabische taal. En Allah garandeert ons dat Hij de koran zal beschermen:

Waarlijk Wij: Wij zijn het die de Maning (Qur’aan) hebben nedergezonden en voorzeker Wij zijn die het zullen beschermen (tegen vervalsing en verdraaiing) (Surah 15 : Ayah 9)

4. Het geloof in de Engelen.

5. Het geloof in de Dag des Oordeels.

6. Het geloof in de voorbeschikking.