Tag Archives: de ramadan

Imsaak en de tijd van het Fadjr-gebed

Onderwerp: Verklaring omtrent juistheid tijdstip van de Fajr

Den Haag, 5 Ramadan 1435/ 3 juli 2014

In de naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle en moge Allah Zijn Profeet Mohammed

zegenen en vrede schenken

Onlangs hebben een aantal mensen rumoer en verwarring onder de moskeeën veroorzaakt over het
vasten tijdens deze gezegende maand: zij houden tijden aan, die zij als de enige juiste beschouwen
voor het opkomen van de Fajr en verklaren iedere andere als foutief. En was het maar zo dat zij deze
tijden hadden aangehouden en vervolgens in hun eigen moskeeën en stichtingen hadden gebruikt! Zij
zijn echter deze via internet aan het promoten en door zelfgemaakte gebedskalenders bij elke moskee,
die zij hebben kunnen bereiken, te verspreiden. Dit heeft geleidt tot hevige discussies en problemen
binnen de moskeegemeenschappen, en zelfs binnen families en gezinnen.

Dit maakt het voor ons, als Vereniging Imams Nederland, noodzakelijk om deze kwestie aan de
mensen toe te lichten, hopend op de leiding van Allah:

Ten eerste; het bepalen van het gebedstijdstip is een ingewikkeld en gevoelig proces, dat zijn
accurate berekeningen aan de sterrenkunde ontleend en dat alleen is weggelegd voor wetenschappers
die in dit vakgebied gespecialiseerd zijn. Het aantal specialisten op dit domein is beperkt zelfs in de
Islamitische landen, laat staan in Nederland waar geen enkele expert is voor zover wij weten.

Ten tweede; als argument gebruiken deze mensen het onderscheid tussen de “ware” en “valse” Fajr.
Op internationaal niveau houden wetenschappers en wetenschappelijke instanties zich al
decennialang bezig met onderzoeken naar het bepalen van de “ware” en “ valse” Fajr.

Een vaststaand feit volgens deze wetenschappelijke instanties, en na vele waarnemingen, is dat het
onmogelijk is en blijft om met het blote oog dat onderscheid te maken in paatsen waar (straat)
verlichting dominant aanwezig is. De weerkaatsing van deze verlichting op de horizon maakt dat het
waarnemen van de Fajr veel later kan dan het geval zou zijn in woestijn of berggebieden waar geen
verlichting is.

Ten derde; de claim van deze groep moslimbroeders, is niet nieuw en beperkt zich ook niet tot
Nederland. Zo hebben wij zelf gezien dat zij in bepaalde Marokkanse steden bij de gebedsoproep van
Subh-gebed pas beginnen met het Suhur-maaltijd. Zij beweren dat de gebedstijden in dat land fout
zijn, alsof zij meer kennis hebben dan moslim- wetenschappers daar. En gelukkig kunnen ze dit
standpunt daar niet verspreiden.

Ten vierde; in Nederland zijn de tekenen van het ‘isha-gebed en van de Fajr niet of moeilijk
zichtbaar. Daarom worden deze tijdstippen door moslimwetenschappers berekend. Voor de
vaststelling van de Fajr, gebruiken ze een waarde van “18 graden”. Op basis van 18 graden, valt het
Fajr-tijdstip op 02:02 in de periode van 19 mei tot en met 24 juli.

Indien 15 graden als uitgangspunt wordt genomen, hetgeen sommige moslimwetenschappen

adviseren, dan ligt het Fajr-tijdstip op 1 juni om 02:33 en neemt het af tot 01:58 op 8 juni. Vanaf deze
datum blijft het ongewijzigd tot 4 juli.

Als we uitgaan van 12 graden wat de moslims in Frankrijk handhaven dan is de Fajr om 03:32 op de
eerste dag van juni en daarna neemt het af tot 03:20 op 30 juni. Dit zijn de enige graden waarmee
gerekend wordt voor de bepaling van het Fajr-tijdstip en er zijn geen lager graden dan deze.

De meeste moskeeën in Nederland en Europa hanteren de gebedstijden die het Islamitisch Centrum
Bilal in Duitsland sinds 1986 bepalen. Het Islamitisch Centrum Bilal is hiertoe officieel bevoegd door
de in Jeddah, Saoudi Arabië gevestigde International Islamic Fiqh Academy. Het International
Academy is zelf onderdeel van de Organisatie van Islamitische samenwerking, die 57 landen
verenigd.

Gelet op de complexiteit van de bepaling van de gebedstijdstippen waar specialistische,
wetenschappelijke kennis voor nodig is, hebben wij ons als Vereniging Imams Nederland gehouden
aan deze gebedstijden die wij als een legitieme Fiqh-oordeel beschouwen.

En zelfs als de standpunten van de International Islamic Fiqh Academy wel eens licht herzien
worden, dan verandert dat niet veel aan de berekende tijdstippen. Wij achten het dan niet
verantwoord om de moslims elke jaar, of elke maand, met een nieuwe interpretatie te confronteren
met als gevolg fitna in deze belangrijke aanbidding (het gebed) en vooral niet als deze interpretatie
niet van wetenschappelijk goed onderlegde mensen komt.

Wij verklaren niemand als fout. Echter zeggen wij, laat de moslims de gebedstijden aanhouden die
zijn al kennen en gebruiken zolang deze onderbouwd zijn. Wat ook geldt voor de huidige
gebedskalenders.

In conclusie, volgens de gebedstijdenkalender die de meeste moskeeën van Nederland en Europa
hanteren, en die ook door de Vereniging Imams Nederland wordt gehanteerd, is op donderdag 3 juli,
de Subh-gebed om 03:14 in Den Haag en omstreken.

Wij verklaren dat deze gebedstijd correct is, en dat het gebaseerd is op juiste Fiqh-regels en op een
goed wetenschappelijke basis. Wij adviseren daarom de moslims om zich vanaf dit tijdstip van eten
en drinken en andere zaken die het vasten verbreken te onthouden. Zo nemen ze geen risico’s met het
belijden van hun geloof.

Daarnaast verzoeken wij een ieder om op te houden met het verspreiden van chaos en fitna onder de
moslims. En mocht iemand overtuigd zijn door een bepaalde oordeel laat hem dan deze voor zichzelf
hanteren en voor de moskee die hij bestuurt. En hij mag niet de anderen veroordelen als absoluut fout
en vooral niet in zulke gevoelige vraagstukken die door de grootste geleerden worden besproken
zonder dat ze in staat zijn tot een sluitend oordeel te komen.

En al het succes komt van Allah

En vrede zij met onze profeet Mohammed, en zijn familie en metgezellen.

Vereniging Imams Nederland

Opmerking: Dit betreft het vasten. Wat betreft het Subh-gebed; wie voldoende tijd voor de opkomst
van de zon bidt, heeft in de juiste tijd gebeden.

De Islam

Om de Islam te begrijpen is het van belang te weten wat het betekent. Islam is Arabisch en het betekent onderwerping of overgave aan de Wil van de enige echte God (Allah). De stam van het woord Islam (SLM) betekent echter ook Vrede. De islam aanhangen betekent dat je gelooft dat Allah de Enige god is. Iemand die zich vrijwillig overgeeft aan de Wil van de enige God wordt een moslim genoemd. Het woord ‘Moslim’ betekent dus vrijwillige ‘gehoorzaamheid aan God’. Je wordt moslim door het uitspreken van de shahada, de geloofsgetuigenis waarbij men zegt:

“Ik geloof dat er geen andere god is dan Allah en ik getuig dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is.”

De vijf zuilen van de Islam

De geloofsrituelen in de Islam steunen op vijf essentiële pilaren. Deze pilaren zijn als de fundering van een huis; wanneer je een van de funderingen weghaalt dan stort het huis in.

Bij het volgen van de juiste weg in de Islam en om te kunnen zeggen: ‘ik ben moslim’, is het dus noodzakelijk dat je in je geloof, naast het geloven in de 6 basiselementen (zie de zuilen van Imaan hieronder), ook dient te voldoen aan alle vijf de zuilen/pilaren van de islam.

vijf zuilen1. Sahada (Het uitspreken van de Geloofsgetuigenis)

2. Salaat (de vijf verplichte dagelijkse gebeden)

3. Zakaat (de Verplichte Aalmoes)

4. Sawm oe Ramadan (het vasten in de maand Ramadan)

5. Hadj (de bedevaart naar Mekka).

 

ad 1. Het geloven in en uitspreken van de Shahada oftewel de geloofsgetuigenis: “Ashadou an La-ilaha Illallah wa ashadou ana Muhammadan Rasoulallah”

De geloofsgetuigenis betekent: “Ik getuig je dat er geen God is dan Allah en dat Mohammed zijn boodschapper is”. Alleen het uitspreken met de mond van deze getuigenis heeft geen waarde (in het hiernamaals). Dit houdt in dat de getuigenis niet geaccepteerd wordt door het enkel uit te spreken, maar dat men er met zijn hart in dient te geloven dat Allah Één is en dat Hij geen deelgenoten of partners of gelijken kent.

Hiernaast dient men er dus met het hart in te geloven dat Mohammed zijn profeet is. Onderdeel van het uitspreken van de Shahada is dat men gelooft in de 6 basiselementen (zuilen van de imaan).

ad 2. Het verplichte gebed wordt vijf keer per dag verricht. Voor zonsopgang (bij dageraad), het midden van de dag, de namiddag, na zonsondergang en het avond gebed. Volgens overleveringen krijgt hij die zijn gebeden in een moskee in groepsverband verricht, 27 keer de beloning van een gebed dat hij alleen uitvoert. Met een ritueel rein lichaam, schone kleren en op een schone plek onderwerp je je aan je Heer met toewijding, in herinnering, dank en vragend voor vergiffenis.

Er worden verzen uit de Koran gereciteerd met bepaalde fysieke bewegingen om je lichaam en geest te zuiveren en om zo gedurende de dag in direct contact te komen met je Schepper, Ontwikkelaar en Ondersteuner.

ad 3. De derde verplichte zuil is de armenbelasting (zakaat) en heeft invloed op het economisch welzijn en spirituele opleving van de mens. Het netto spaargeld van iedere moslim behoort niet alleen hem en zijn familie toe, maar eveneens de behoeftige, de armen en zes andere sociaal zwakkere groepen, zoals voorgeschreven in de koran. Dit wordt betaald uit 2,5% over de nettospaargelden met een limiet voor contanten, juwelen, voorraden enzovoorts, gedurende het jaar waarvan de afrekening plaatsvindt in de maand Ramadan.
De zakaat zuivert je vermogen en helpt het vestigen van economisch evenwicht en sociale veiligheid. Moslimstaten zijn verplicht de zakaat te verzamelen en te verdelen, maar elders is het de plicht van de moslims zelf om deze zakaat gedurende het jaar te verzamelen en vervolgens te verdelen aan de zakaatgerechtigden.

ad 4. In de Heilige maand Ramadan is het vasten vanaf zonsopgang tot zonsondergang verplicht voor alle mannelijke en vrouwelijke moslims. In deze maand onthoud je jezelf van eten, drinken en seks en vermijdt je onzinnig taalgebruik en slechte daden en wijd je jezelf aan gebed, recitaties van de koran en goede daden. Gedurende deze vastenperiode moet je rein zijn van zowel lichaam als geest.
Dit is de maand van speciale zegeningen en vergiffenis van Allah. In deze maand werd het eerste vers van de heilige koran geopenbaard via de profeet Mohammed.

islamedia_mekka_5mekka-mekka-reizen.comad 5. Het is de plicht van iedere moslim om de bedevaartstocht naar Mekka, de Hadj, te verrichten. Dit is verplicht als de moslim volwassen is en bij zijn volle verstand is en een gezond en krachtig lichaam heeft, eenmaal in zijn leven in de bedevaartstijd (de twaalfde maand van de islamitische kalender) naar de Kabah en de gezegende plaatsen eromheen op bedevaart te gaan.
De bedevaart is voor de moslims een middel om zichzelf openbaring tot Allah te richten om vergiffenis te vragen voor al zijn zonden door Allah plechtig te beloven om in zijn verdere leven nooit meer slechte daden te doen. Een bezoek aan de heilige plaatsen versterkt de morele en religieuze gevoelens bij de mens. Sociaal gezien lijkt de bedevaart op een internationale congres waar allerlei mensen van verschillende nationaliteiten, kleuren en rassen bijeen komen.
De gebedsuitoefeningen in de Islam hebben tot doel de mens tot een volmaakte wezen te ontwikkelen en tevens rust en orde te scheppen in de maatschappij.

De 6 zuilen van de Imaan (geloof)

Imaan is gebaseerd op de volgende zes zuilen: 1. Het geloof in Allah 2. Het geloof in Zijn Profeten (al-anbiyaa wa Rusul) 3. Het geloof in Zijn Boeken (al-Kutub) 4. Het geloof in Zijn Engelen (al-Malaa’ika) 5. Het geloof in de Dag des Oordeels (yawm al-Qiyaama) 6. Het geloof in de Voorbeschikking (al-Qadr)

Een moslim gelooft onvoorwaardelijk in alle zes de pilaren.

hqdefault1. Het geloven in Allah: d.w.z. dat men gelooft dat er maar één God is en dat er niemand is zoals Hij (laysa kamithlihi shay). Hij heeft geen deelgenoot, zoon, moeder of vader. Hij is de totaal Onafhankelijke.;

Hij verwekt niet en is ook niet verwekt; Hij is ondeelbaar in persoon (d.w.z. dat Hij niet bestaat uit delen); Hij is Eeuwig; Hij is Oneindig; Hij heeft noch begin noch einde; Hij is de Almachtige, de Alwetende, de AlRechtvaardige. Hij is de Schutspatroon, de Gids, de Helper, de Genadevolle, de Barmhartige, enzovoort. Allah kent alle handelingen die men op aarde doet, zowel de goede als de slechte. Allah kent zelfs de geheime gedachten van mensen. Hij is dus totaal anders dan Zijn schepselen, het Perfecte Opperwezen.

Allah heeft de wereld en iedereen daarop geschapen. Wij kunnen de liefde van Allah verwerven, door volledige onderwerping aan Zijn Wil en gehoorzaamheid aan Zijn geboden. Wij kunnen de Wil en de geboden van Allah kennen uit de edele koran en uit de overleveringen van onze Profeet Mohammed (vzmh).

 

Profeet mohammed2. Het geloof in alle profeten zonder onderscheidt, van Adam, Noah , Abraham , Ismael , Isaak , Jakob , Mozes en Jezus  tot Mohammed (vrede zij met het allen).

Mohammed is, gezonden door Allah, zoals Allah zegt in de Koran:

“Mohammed is niet de vader van één van jullie mannen maar hij is de boodschapper van Allah en het zegel (laatste) der profeten. Allah is omtrent alle dingen wetend”. (Surah 33 : Ayah 40)

We beschouwen alle profeten als hemelse leraren, die kwamen om de mensheid te bekeren en te leiden naar Allah. Een moslim moet na het bezigen van een naam van een profeet , het doen volgen met de lofuiting; “Aleihi-assalam” (a.s.), vrede zij met hem, of bij de Profeet Mohammed met “Vrede en zegeningen zij met hem” of “Sallalahu ‘alaihi wasalam” (s.a.w.s.). Zoals we geloven in alle profeten, geloven we ook dat alle religies van uit de Waarheid ontsprongen zijn. Maar door de tijd heen zijn ze vermengd met menselijke uitvindingen en verzinsels. Daarom is de islam het enige en ware geloof, dat onveranderd is gebleven en onaangetast is door menselijke beïnvloeding. Bovendien waren de meeste van de eerdere leerstellingen plaats en tijdgebonden, waaraan later in de islam vele universele waarden zijn toegevoegd.

Kuran_043. Het geloven in de boeken van Allah: hieronder wordt verstaan, dat Allah geboden en godsdienstige gedragsregels aan verscheidene profeten heeft geopenbaard, in verschillende perioden van de geschiedenis, om de mensheid te leiden. De godsdienstige boeken van Allah zijn i.i.g. vier in getal:

•De Tauraat (de Torah)

•De Zabur (De Psalmen)

•De Injil (Het Evangelie)

•De Koran

Moslims volgen de Edele koran, als laatste en enige onaangetaste van deze openbaringen. De voorafgegane geboden en godsdienstige gedragsregels zijn er ook (gedeeltelijk) in opgenomen. De verzen van de Koran werden door Allah aan de profeet Mohammed ingegeven en geopenbaard via de engel Jibrail (Gabriël). Deze verzen zijn nog steeds in hun oorspronkelijke vorm bewaard gebleven in de Arabische taal. En Allah garandeert ons dat Hij de koran zal beschermen:

Waarlijk Wij: Wij zijn het die de Maning (Qur’aan) hebben nedergezonden en voorzeker Wij zijn die het zullen beschermen (tegen vervalsing en verdraaiing) (Surah 15 : Ayah 9)

4. Het geloof in de Engelen.

5. Het geloof in de Dag des Oordeels.

6. Het geloof in de voorbeschikking.

 

Translate »