• Openingsbenefiet 26, 27 en 28 Mei

  Met de Wil van Allah, de Verhevene, betrekken we vrijdag 26 Mei onze moskee. Het hele weekend staat in het teken van een Benefiet voor onze nieuwe moskee. Wees erbij met het hele gezin!

 • Voortgang BOUW

  De gevel is gemaakt van Beton.

 • Voortgang Bouw

  Een gevelelement is maar liefst 3,6m hoog.

 • Gevel

  De 5-hoekige ramen in de gebedsruimte

 • Gevel groot raam

  De grote ramen aan de zijde van de klaslokalen

Bedankt!

Sinds het incident met de varkenskop zijn wij overweldigd met steunbetuigingen, kado’s, kaarten e.d. van verscheidene politieke partijen, (kerkelijke) organisaties en burgers uit Lansingerland.Met dit bericht willen wij graag iedereen hartelijk bedanken voor hun steun en mooie woorden. Het is altijd goed om te zien als gewone burgers en organisaties opstaan en zich uitspreken tegenover wandaden van enkelen.

Mede namens onze leden en achterban,

Hartelijk bedankt!

 

Aanslagen

Vanochtend is Brussel opgeschrikt door een serie aanslagen en de afgelopen dagen, weken en maanden wordt de lijst met steden langer en langer Ankara, Istanbul, Parijs, Nigeria, etc. etc. Onze gedachten en medeleven gaan uit naar de slachtoffers, hun familieleden en vrienden en kennissen.

Wij hopen en bidden dat de eindeloze cirkel van geweld snel tot een einde komt. Moge de vrede en veiligheid snel terugkeren naar alle steden en landen in de wereld, in zowel het Westen als het Oosten en zowel het Noorden als het Zuiden uiteindelijk zijn wij tenslotte allemaal broeders en zusters in de mensheid. Moge Allah, de Verhevene, ons allen behoeden en leiden.

Persbericht

Afgelopen jaren en maanden heeft onze moskeevereniging el Fath te Lansingerland meermaals te maken gehad met kleine vernielingen (ingegooide ramen, kapotte bloembakken, etc.), waarschijnlijk allemaal willekeurig vandalisme. Helaas is onze vereniging deze week opgeschrikt door een gerichte provocatie: een achtergelaten varkenskop op ons terrein. Dit is een gerichte provocatie, discriminatie en een grove belediging richting onze gemeenschap en Godshuis. De politie en de gemeente zijn hierover ingelicht en er is uiteraard aangifte gedaan. Lansingerland sluit hiermee helaas aan in de reeks met gemeenten die te maken hebben met haatincidenten richting moskeeën.

Wij betreuren ten zeerste dit soort provocaties en beledigingen en vragen aan de autoriteiten om deze zaak serieus te onderzoeken en vast te stellen of onze veiligheid nog steeds is gegarandeerd. Wij hopen dat de dader(s) van deze actie zo snel mogelijk gevonden worden en berecht. Belangrijker nog is dat wij aan politieke partijen, onderwijs en het maatschappelijk middenveld vragen om aandacht te besteden aan de groter worden kloof in onze maatschappij en met ons samen te werken om deze te dichten in ons aller belang. Varkenskoppen zijn slechts een symptoom van de steeds erger wordende ziekte (haat) in onze samenleving. “Verdrijf het kwade door het goede” (Qur’an 23:96)

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de moskeevereniging via  moskeelansingerland@gmail.com en telefonisch met de woordvoerder Noureddine el-Amiri, 06-50621446.

 

Zie o.a.:

Rijnmond.nl

nos.nl

Ondertussen hebben het college en de gemeenteraad gereageerd op het incident:

Reactie van bestuur en gemeenteraad Lansingerland op incident moskee

Het gemeentebestuur van Lansingerland vindt het feit dat iemand een varkenskop op het terrein van de Moskeevereniging el Fath ICCL in Berkel centrum heeft neergelegd, volstrekt onacceptabel. Iedereen is welkom in Lansingerland. Er is een forensisch onderzoek gestart. Ook is er aangifte gedaan van belediging. Wij wachten de resultaten van het onderzoek af.

Gemeenteraad

De fracties van Leefbaar 3B, CDA, VVD, D66, ChristenUnie, PvdA, WIJ Lansingerland en GroenLinks in de raad van Lansingerland hebben met afschuw kennisgenomen van het bericht dat iemand een varkenskop heeft neergelegd op het terrein van de Moskeevereniging el Fath ICCL in Berkel centrum.

Deze fracties wijzen deze uiting van haat ten opzichte van de Moslimgemeenschap in onze gemeente met kracht af. Samen bouwen wij in Lansingerland aan een sterke, vrije en betrokken samenleving waarin voor iedereen, ongeacht geloof en afkomst, een warme en veilige plek moet bestaan.

De fracties van Leefbaar 3B, CDA, VVD, D66, ChristenUnie, PvdA, WIJ Lansingerland en GroenLinks wensen het bestuur en alle leden van de Moskeevereniging el Fath ICCL heel veel sterkte toe.

Bron: www.lansingerland.nl

Hartverwarmende reacties van betrokken burgers

Enkele betrokken burgers hebben de moeite genomen om onze gemeenschap een hart onder de riem te steken en hun afkeuring te laten weten over deze provocatie:

“In de media begrepen wij dat helaas ook in ons dorp Berkel en Rodenrijs iemand een walgelijke actie richting een moskee heeft ondernomen en een varkenskop op jullie terrein heeft achtergelaten. Wij zijn daarvan geschrokken en balen ervan dat zoiets hier kan plaatsvinden. Zelf zijn wij christelijk, maar vooral vinden wij dat mensen vreedzaam naast elkaar hun eigen geloof moeten kunnen belijden. Met jullie hopen we dat de daders van deze belediging en provocatie snel zullen worden gepakt. Met ons betreurt de overgrote meerderheid dit verschrikkelijke incident.” [P. en M. uit Berkel en Rodenrijs ]

“Wat erg dat dit in Lansingerland ook gebeurd. Ik hoop maar dat u dit snel kan vergeten en dat dit met Gods hulp ook meteen het laatste incident mag zijn.
Sterkte en weet dat veel dorpsbewoners er schande van spreken.” [J. uit Lansingerland]

“Ik wilde jullie graag laten weten dat ik met jullie meeleef wat betreft alle rottigheid die er uitgehaald wordt rondom jullie moskee in Berkel en Rodenrijs (ik las vandaag dat er een varkenskop ergens was aangetroffen). Het is vervelend om te zien dat er mensen zijn in Nederland die geen respect kunnen opbrengen voor anders denkende mensen, ik zou willen dat de realiteit wat dat betreft anders was. Ik weet niet of jullie dat waarderen maar ik bid voor het beste voor jullie gemeenschap.” [C. uit Bergschenhoek]

Wij willen hierbij eenieder bedanken voor zijn of haar reactie en stellen dit zeer zeker op prijs.

 

Persbericht omtrent berichtgeving Moskee el-Fath

Persbericht

Moskeevereniging el-Fath (Islamitisch Cultureel Centrum Lansingerland) is helaas naar aanleiding van een ingezonden brief in de Heraut zowel in de politiek als in de media onterecht negatief in de publieke belangstelling gekomen. Dit komt voornamelijk doordat de ingezonden brief als waar aangenomen wordt.  Dit terwijl er een aantal onjuistheden in voorkomen. Hieronder een puntsgewijze reactie:

– Onze moskee volgt de traditionele gematigde soennitische islam van de middenweg en biedt daarmee een belangrijke plek voor moslims in Lansingerland. Wij zijn van de gulden middenweg en nemen daarom ook altijd stevig stelling tegen alle vormen van terrorisme en radicalisme (zie o.a. onze website). Onze moskee houdt twee keer per jaar inzamelingsweekenden waar wij middels meerdere sprekers en kanalen zoveel mogelijk middelen proberen in te zamelen bij onze leden en niet-leden uit de Nederlandse gemeenschap. Bij alle activiteiten van de moskee is zeer zeker nooit sprake van wat voor soort radicalisme of haatzaaierij dan ook.

– De heer El Moumni heeft nooit deelgenomen aan een benefiet, hij is echter abusievelijk op een flyer terechtgekomen en die is abusievelijk nooit verwijderd van onze facebook-pagina. Hij heeft dus nooit deelgenomen aan een benefiet van ons.

– De heer Ibn Ali heeft inderdaad tweemaal deelgenomen aan een benefiet, de laatste keer in december 2014. Wij hebben vooraf kennisgenomen van de Kamervragen en de beantwoording daarvan door de toenmalig minister van Veiligheid en Justitie (zie: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2014/10/09/antwoorden-kamervragen-over-prediker-naar-gouda). Wij hebben toen geconcludeerd dat wij, net als de minister, geen aanleiding hadden om te denken dat de heer Ibn Ali een haatzaaiende en/of opruiende boodschap kwam verkondigen. Sterker nog wij hebben ervaren dat de heer Ibn Ali het tegenovergestelde in onze moskee deed, hij verkondigde namelijk een vredelievende en saamhorige boodschap. Na de oplopende landelijke ophef van begin 2015 hebben wij echter uit voorzichtigheid besloten om de heer Ibn Ali niet meer uit te nodigen mede omdat wij geen negatieve publiciteit willen. Overigens willen wij hier graag benadrukken dat de heer Ibn Ali zo ver wij weten nergens voor veroordeeld is en ook geen verdachte is van iets onoorbaars. Mocht dit wel zo zijn dan horen wij dit graag van de daarvoor aangestelde (lokale) autoriteiten.

– Sadaqa-tv is een stichting die onafhankelijk opereert in het gehele land. Het is een medium waar goede doelen, moskeeën maar ook behoeftigen en zieken, een beroep op kunnen doen om te helpen met het werven van fondsen bij een breed publiek aan volgers uit de Nederlandse islamitische gemeenschap. Juist omdat onze vereniging geen enkele steun ontvangt vanuit het buitenland, financieel of anderszins, is de inzameling bij leden en niet-leden essentieel. Sadaqa-tv komt inderdaad bij meerdere moskeeën in het gehele land. Zo ver wij weten is dit echter niet verboden en is de stichting ook niet verdacht dan wel veroordeeld voor iets onoorbaars. Mocht dit wel zo zijn dan horen wij dit graag van de daarvoor aangestelde (lokale) autoriteiten.

Wij hebben ook regelmatig contact met (lokale) autoriteiten, rondom thema’s als veiligheid (van onze moskee), polarisering in de samenleving en (eventuele) radicalisering. Dit laatste is in onze moskee echter gelukkig niet aan de orde. Zorgen over onze moskee zijn ons inziens daarom onterecht.

Als laatste willen we graag (nogmaals) een oproep doen aan zowel (verontruste) burgers, politici en/of journalisten om met ons in de moskee het gesprek aan te gaan (zowel ons bestuur als onze imam). Om zo zelf vast te stellen wat onze standpunten zijn en hoe wij ons geloof beleven. Op die manier kunnen wij samen, in dialoog en daadwerkelijk contact in Lansingerland voorkomen dat ook hier de kloof tussen moslim en niet-moslim groter wordt. Wij geloven namelijk in barmhartigheid, vrede en veiligheid voor iedereen (moslim en niet-moslim). Sterker nog wij bidden altijd om vrede en veiligheid in Nederland (en in het bijzonder Lansingerland) en voor haar inwoners (en de rest van de wereld). Ook proberen wij zo goed mogelijk een positieve maatschappelijke rol te spelen, levend naar de Profetische uitspraak:

 “De beste onder de mensen zijn diegenen die het meeste nuttig is (door goede daden te verrichten) voor de rest van de mensheid.”

Als laatste wensen wij graag eenieder een vredig en veilig 2016,

 

Het bestuur van moskeevereniging el-Fath

Lezing en Voetbal

25-12 en 02-01

 

 

Bismillahi Rahmani Rahim, Alhamdoelillahi Rabbi l’alamien wassalaatoe wassalaamoe ‘ala nabiyyina Mohammedin wa ‘ala ahlihi wa ashabihi adjma’in amma’ ba’d.

In de naam van Allah, de Meest Genadevolle, de Meest Barmhartige.

Assalaamoe ‘alaikoem wa rahmatoellahi wa barakatoe,

Beste broeders en zusters,

 
Jongerenavond: 

 

At-tabarani (moge Allah swt tevreden met hem zijn) overlevert in een hadieth: “Al wie naar de moskee gaat met als enige verlangen het goede te leren of te onderrichten, heeft de beloning van een bedevaarder die zijn Hadj heeft voltooid” (Sahieh verklaard door Al-Albani)

 

Om deze reden organiseert de jongerencommissie van moskee el-Fath de 2e editie van de jongerenavond (voor broeders en zusters,  jong en oud), met als thema Mawlid an-Nabi (geboorte van de profeet vzmh). De lezing wordt verzorgd door broeder Bassam el Saleh.

 

Elk jaar is er opnieuw een discussie wat betreft de geboorte van de profeet vzmh. Wanneer is onze geliefde profeet vzmh geboren en is het gepast om de geboorte van de profeet vzmh te vieren? Ustadh Bassam el Saleh zal ons vrijdag 25 december in shaa Allah meer vertellen over de geboorte van de profeet vzmh.

 

Wat?: Jongerenavond moskee el-Fath

Wie?: Broeders en zusters

Wanneer?: 25 december

Hoe laat?: 16.30 tot 18.45 uur

Waar?: Moskee el Fath, Gemeentewerf 5, Berkel en Rodenrijs

Onderwerp?: Mawlid an-Nabi (geboorte van de profeet vzmh)

Spreker?: Bassam el Saleh

 

Er zullen ook hapjes en drankjes (tegen een vrijwillige vergoeding)  in shaa Allah aanwezig zijn.  Alle inkomsten worden gebruikt voor de nieuwbouw van de moskee. We hopen in shaa Allah allemaal op jullie aanwezigheid.

 

 

Benefiet voetbaltoernooi:

 

Allah de Verhevene heeft gezegd: “Jullie zullen de vroomheid niet bereiken totdat jullie van wat jullie liefhebben bijdragen geven. En wat jullie ook van iets bijdragen: voorwaar, Allah weet daarvan.”  (‘ali ‘imran, 3:92)

Met het oog op de nieuwbouw van de moskee organiseert de jongerencommissie ook een benefiet voetbaltoernooi. Graag nodigen we je (jong en oud), zaterdag 2 januari, uit om op een sportieve manier de broederschaps banden aan te halen en geld op te halen voor de nieuwbouw van de moskee.

Aangezien het een benefiet toernooi is vragen we van elk team een bijdrage van € 100 euro (ongeveer € 20 euro pp.). Mocht deze bijdrage te hoog zijn dan horen we het graag en in shaa Allah komen we er dan samen uit. Er is geen minimum leeftijd verbonden aan dit toernooi. Kinderen zijn dan ook welkom en spelen bij genoeg animo in een eigen poule. Eten en drinken zal in shaa Allah (tegen een kleine vergoeding)  aanwezig zijn.  Alle inkomsten van het toernooi worden gebruikt voor de nieuwbouw van de moskee.

 

De voetbalactiviteit vindt plaats in sporthal De Ackers. Elk team bestaat uit minimaal 5 spelers. Het toernooi vindt plaats van 15.00 uur tot 20.00 uur.
Wat?: Voetbaltoernooi voor jong en oud
Wanneer?: Zaterdag 2 januari

Hoe laat?: 15.00 uur tot 20.00 uur
Waar?: Sporthal De Ackers, Groeneweg 27, Bergschenhoek
 

Meld je (team) nu snel aan via broeder Abdelhak (op whatsapp, nummer 06-21852108) of via moskeelansingerland@gmail.com.

Bij vragen of opmerkingen neem dan contact op met broeder Abdelhak.

 

 

En de Verhevene zegt: “O jullie die geloven: geeft van de goede dingen die jullie verworven hebben en (van wat) Wij voor jullie uit de aarde hebben voortgebracht en kiest niet van het slechte ervan om te geven, … (Al-Baqarah, 2:267)
We hopen in shaa Allah allemaal op jullie aanwezigheid. Tenslotte vragen we Allah de Verhevene die ons heeft gezegend met de Islam, om de broederschap tussen ons te versterken en ons te helpen met de nieuwbouw van de moskee.
Wa ‘alaikoem salaam,

Jongerencommissie Moskee el-Fath te Lansingerland

 

P.s. 1: Zie bijlage voor de flyer met alle informatie
P.s. 2: Het is voor broeders, die het deelname bedrag niet bij elkaar kunnen krijgen, ook mogelijk om zich (gratis) aan te melden. Daarnaast is het voor broeders, die geen volledig team hebben, ook mogelijk om zich aan te melden. Dan bekijken wij de mogelijkheden om een team op te zetten met spelers die zelf geen compleet team hebben.

Translate »