De Ramadan

Zakaat el Fitr en Eid el-Fitr

De Ramadan komt as Maandag of Dinsdag tot een einde, we zullen het Eid gebed verrichten om 7.45 uur. Moge Allah onze vasten, gebeden, du’a, sadaqaat en onze goede daden accepteren en ons vergeven voor onze slechte daden! Hieronder wat zeer belangrijke zaken voor zakaat el Fitr en Eid el Fitr  neem even de tijd om dit door te lezen.
Zakaat el-Fitr
De Zakaat el-Fitr is een verplichting voor iedere moslim, man, vrouw, volwassen of kind (die het kan betalen):

 
Ibn ‘Umar overleverde dat de Profeet (sallalahu alayhi wa salam) zei: “Maak zakat al-Fitr verplicht voor elke slaaf, vrije man, man, vrouw, jong en oud onder de moslims; een saa’ van gedroogde dadels of een saa’ van gerst.” (Bukharie)

De Zakaat el-Fitr houdt volgens de geleerden in dat iedere moslim een arm persoon 1 gehele dag voorziet van zijn (etens) behoefte van die dag (omgezet in Euro’s is dit in Nederland € 5,– per persoon, zoals vastgesteld door de Vereniging van Imams). De bedragen kunnen ook voor het gehele gezin worden opgeteld en gezamenlijk worden gegeven. Een voorbeeld: een gezin bestaat uit 2 ouders en 5 kinderen, totaal 7 personen * €5,– = €35,– zakaat el Fitr voor het hele gezin. 
 
Het belangrijkste doel van Zakaah al-Fitr is degenen die heeft gevast voorzien van een manier om hun fouten gedurende de maand van het vasten recht te zetten. Zakaah al-Fitr voorziet de armen ook van een middel waarmee ze het feest van het verbreken van het vasten (‘Eed al-Fitr) samen met de rest van de moslims kunnen vieren. Ook versterkt Zakaat el-Fitr de banden in de gemeenschap, de rijken komen in contact met de armen en andersom. Wij zijn tenslotte 1 gemeenschap die van elkaar dient te houden en elkaar dient te ondersteunen. De beste sadaqa is die aan familie als deze hier behoefte aan hebben en rechtschapen zijn.

Ibn Abbaas overleverde: “De Profeet (sallalahu alayhi wa salam) maakte Zakaat al-Fitr verplicht zodat degenen die vastten gezuiverd kunnen worden van hun ijdele daden en schaamtelijke praat (gedurende Ramadaan) en zodat de armen gevoed kunnen worden. Wie het voor de Salaah geeft, daarvan zal het geaccepteerd worden als Zakaah, wie het na de Salaah geeft heeft Sadaqah gegeven.” 

Wanneer zakaat el Fitr geven?

Zakaat al-Fitr is alleen verplicht binnen een bepaalde tijdsperiode. Als men de tijdsperiode mist zonder een goede reden, heeft hij gezondigd en kan hij het niet ‘inhalen’ het wordt dan echter een sadaqa.

Ibn `Umar overleverde dat de Profeet (sallallaahu ‘alaihi wa sallam) opdroeg dat het (zakaah al-Fitr) gegeven moest worden voordat mensen de Salaah gingen verrichten (salaah al-‘eed).
Zorg dus dat je dit op tijd uitgeeft! Deze vorm van liefdadigheid wordt verplicht vanaf de zonsopgang op de laatste dag van het vasten en blijft verplicht tot het begin van Salaah al-‘Eed (dwz. Kort na zonsopkomst op de volgende dag.)  Het kan echter ook eerder betaald worden dan de periode die hierboven vermeld is, zoals veel van de Sahaabah (metgezellen van de Profeet sallalahu alayhi wa salam) Zakaat al-Fitr 1 of 2 dagen voor de ‘Eed betaalden.
Naafi overleverde dat de metgezel van de Profeet Ibn `Umar het gaf aan degenen die het zouden accepteren en de mensen gaven het een of twee dagen voor de ‘Eed. [al-Bukhaarie)
Aan wie?
Zakaat el-Fitr moet gegeven worden aan de behoeftige moslims, die rechtvaardig en vroom zijn en het zullen gebruiken ten goede (eten, drinken, etc) en het niet zullen gebruiken om ermee te zondigen. Het beste is het te geven aan iemand uit je familie (die behoeftig is) of iemand anders uit je nabije omgeving zodat er direct contact is. Indien je echter niemand kan vinden is het toegestaan het te geven aan een andere behoeftige en arm persoon, bijvoorbeeld uit een ander land (bv. Marokko of aan Gaza, Syrië of andere gebieden waar moslims behoeftig zijn, via een Stiching zoals Israa of Islamic Relief). Let hierbij wel op dat het heel belangrijk is dat dit gebeurd binnen de hiervoor besproken tijd 1-2 dagen voor Eid en sowieso voor het EID gebed!
Indien je het aan niemand kan geven, kan je het in de moskee afgeven, de Vereniging van Marokkaanse Moskeeën in Zuid-Nederland draagt dan zorg voor het uitgeven van de zakaat el-Fitr aan een weeshuis in al-Hoceima, Marokko. Geef het echter wel op tijd, zaterdag of uiterlijk zondag. Wacht er niet mee tot op de dag van Eid, omdat het dan voor ons niet mogelijk is om het op tijd uit te geven in Marokko.
Eid el Fitr
Als moslims hebben wij twee feestdagen (naast iedere Vrijdag): Eid al-Adha en Eid al-Fitr. Toen de Profeet (vrede en zegening zij met hem) in Medina kwam, hadden de mensen daar twee feestdagen. De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) zei toen tegen hen:

“Allah heeft jullie hiervoor twee betere dagen gegeven (als feestdagen): de dag van Al-Fitr en de dag van Al-Adha.” (Aboe Dawoed)

Eid al-Fitr is op de eerste dag van de maand Shawal, meteen na de maand Ramadan. Eid al-Fitr duurt één dag en wordt daarom ook wel het kleine feest genoemd. Dit jaar zal insha’Allah a.s. Maandag of Dinsdag Eid el-Fitr zijn, de start van het gebed zal om 7.45 uur zijn insha’Allah.

Eid Gebed
Het Eid gebed (zowel voor Eid al-Adha als voor Eid al-Fitr) in een aanbevolen sunna bestaat uit twee gebedseenheden (rakah) en deze worden gezamenlijk verricht. Het Eid gebed wordt op de volgende manier verricht volgens de sunnah van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem):

De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) startte het Eid gebed, zoals het dagelijkse gebed, met de openingstakbier. Daarna herhaalde hij de takbier nog zes keer. Hierna ging de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) over tot het reciteren van soerah al-Fatiha en daarna een andere soera. Vervolgens verrichtte hij de rest van de eerste gebedseenheid zoals het dagelijkse gebed, met de ruku en de sudjud en de daarbij behorende smeekbeden. Bij het opstaan na de eerste gebedseenheid sprak hij (vrede en zegeningen zij met hem) de takbier uit (bij het opstaan) en deze takbier herhaalde hij nog vijf keer. Vervolgens reciteerde hij soerah al-Fatiha en daaropvolgend een andere soerah. De rest van het gebed verrichtte hij zoals het dagelijkse gebed en hij sloot af met de tasliem.

Na het afsluiten van het gebed stond de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) op en hij begon de mensen toe te spreken en te vermanen in een preek.

Etiquette bij Eid en het Eid gebed

 • Voor ieder Eid gebed verrichtte de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) de grote wassing (ghusl).
 • Verder droeg hij bij het Eid gebed altijd de mooiste kleding en ook is het voor mannen aangeraden om parfum te gebruiken.
 • Het nemen van een andere terugweg dan de weg die op de heenweg genomen is, is aangeraden.
 • De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) verrichtte het Eid gebed altijd op een grote buitenplaats, een musala.
 • Voor het Eid gebed is er geen oproep, er is dus geen adhan en geen iqama.
 • Het is voor vrouwen aanbevolen om het Eid gebed bij te wonen. 
 • Het is aangeraden vroeg aanwezig te zijn. 
 • Het is aangeraden hardop dhikr te doen tot aan het gebed.
 • Het is toegestaan om elkaar te feliciteren op Eid en het is goed om samen te komen op Eid.
 • De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) at voor het Eid gebed op Eid al-Fitr een oneven aantal dadels.
 • Voor het Eid el-Fitr gebed moet de Zakat el-Fitr worden uitgegeven!
Laten wij allen vasthouden aan de Soenna van onze geliefde Profeet (vrede en zegeningen zij met hem)! Moge Allah (swt) ons vasten, onze gebeden, onze du3a en onze sadaqa accepteren. Allahoema Amien!

Imsaak en de tijd van het Fadjr-gebed

Onderwerp: Verklaring omtrent juistheid tijdstip van de Fajr

Den Haag, 5 Ramadan 1435/ 3 juli 2014

In de naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle en moge Allah Zijn Profeet Mohammed

zegenen en vrede schenken

Onlangs hebben een aantal mensen rumoer en verwarring onder de moskeeën veroorzaakt over het
vasten tijdens deze gezegende maand: zij houden tijden aan, die zij als de enige juiste beschouwen
voor het opkomen van de Fajr en verklaren iedere andere als foutief. En was het maar zo dat zij deze
tijden hadden aangehouden en vervolgens in hun eigen moskeeën en stichtingen hadden gebruikt! Zij
zijn echter deze via internet aan het promoten en door zelfgemaakte gebedskalenders bij elke moskee,
die zij hebben kunnen bereiken, te verspreiden. Dit heeft geleidt tot hevige discussies en problemen
binnen de moskeegemeenschappen, en zelfs binnen families en gezinnen.

Dit maakt het voor ons, als Vereniging Imams Nederland, noodzakelijk om deze kwestie aan de
mensen toe te lichten, hopend op de leiding van Allah:

Ten eerste; het bepalen van het gebedstijdstip is een ingewikkeld en gevoelig proces, dat zijn
accurate berekeningen aan de sterrenkunde ontleend en dat alleen is weggelegd voor wetenschappers
die in dit vakgebied gespecialiseerd zijn. Het aantal specialisten op dit domein is beperkt zelfs in de
Islamitische landen, laat staan in Nederland waar geen enkele expert is voor zover wij weten.

Ten tweede; als argument gebruiken deze mensen het onderscheid tussen de “ware” en “valse” Fajr.
Op internationaal niveau houden wetenschappers en wetenschappelijke instanties zich al
decennialang bezig met onderzoeken naar het bepalen van de “ware” en “ valse” Fajr.

Een vaststaand feit volgens deze wetenschappelijke instanties, en na vele waarnemingen, is dat het
onmogelijk is en blijft om met het blote oog dat onderscheid te maken in paatsen waar (straat)
verlichting dominant aanwezig is. De weerkaatsing van deze verlichting op de horizon maakt dat het
waarnemen van de Fajr veel later kan dan het geval zou zijn in woestijn of berggebieden waar geen
verlichting is.

Ten derde; de claim van deze groep moslimbroeders, is niet nieuw en beperkt zich ook niet tot
Nederland. Zo hebben wij zelf gezien dat zij in bepaalde Marokkanse steden bij de gebedsoproep van
Subh-gebed pas beginnen met het Suhur-maaltijd. Zij beweren dat de gebedstijden in dat land fout
zijn, alsof zij meer kennis hebben dan moslim- wetenschappers daar. En gelukkig kunnen ze dit
standpunt daar niet verspreiden.

Ten vierde; in Nederland zijn de tekenen van het ‘isha-gebed en van de Fajr niet of moeilijk
zichtbaar. Daarom worden deze tijdstippen door moslimwetenschappers berekend. Voor de
vaststelling van de Fajr, gebruiken ze een waarde van “18 graden”. Op basis van 18 graden, valt het
Fajr-tijdstip op 02:02 in de periode van 19 mei tot en met 24 juli.

Indien 15 graden als uitgangspunt wordt genomen, hetgeen sommige moslimwetenschappen

adviseren, dan ligt het Fajr-tijdstip op 1 juni om 02:33 en neemt het af tot 01:58 op 8 juni. Vanaf deze
datum blijft het ongewijzigd tot 4 juli.

Als we uitgaan van 12 graden wat de moslims in Frankrijk handhaven dan is de Fajr om 03:32 op de
eerste dag van juni en daarna neemt het af tot 03:20 op 30 juni. Dit zijn de enige graden waarmee
gerekend wordt voor de bepaling van het Fajr-tijdstip en er zijn geen lager graden dan deze.

De meeste moskeeën in Nederland en Europa hanteren de gebedstijden die het Islamitisch Centrum
Bilal in Duitsland sinds 1986 bepalen. Het Islamitisch Centrum Bilal is hiertoe officieel bevoegd door
de in Jeddah, Saoudi Arabië gevestigde International Islamic Fiqh Academy. Het International
Academy is zelf onderdeel van de Organisatie van Islamitische samenwerking, die 57 landen
verenigd.

Gelet op de complexiteit van de bepaling van de gebedstijdstippen waar specialistische,
wetenschappelijke kennis voor nodig is, hebben wij ons als Vereniging Imams Nederland gehouden
aan deze gebedstijden die wij als een legitieme Fiqh-oordeel beschouwen.

En zelfs als de standpunten van de International Islamic Fiqh Academy wel eens licht herzien
worden, dan verandert dat niet veel aan de berekende tijdstippen. Wij achten het dan niet
verantwoord om de moslims elke jaar, of elke maand, met een nieuwe interpretatie te confronteren
met als gevolg fitna in deze belangrijke aanbidding (het gebed) en vooral niet als deze interpretatie
niet van wetenschappelijk goed onderlegde mensen komt.

Wij verklaren niemand als fout. Echter zeggen wij, laat de moslims de gebedstijden aanhouden die
zijn al kennen en gebruiken zolang deze onderbouwd zijn. Wat ook geldt voor de huidige
gebedskalenders.

In conclusie, volgens de gebedstijdenkalender die de meeste moskeeën van Nederland en Europa
hanteren, en die ook door de Vereniging Imams Nederland wordt gehanteerd, is op donderdag 3 juli,
de Subh-gebed om 03:14 in Den Haag en omstreken.

Wij verklaren dat deze gebedstijd correct is, en dat het gebaseerd is op juiste Fiqh-regels en op een
goed wetenschappelijke basis. Wij adviseren daarom de moslims om zich vanaf dit tijdstip van eten
en drinken en andere zaken die het vasten verbreken te onthouden. Zo nemen ze geen risico’s met het
belijden van hun geloof.

Daarnaast verzoeken wij een ieder om op te houden met het verspreiden van chaos en fitna onder de
moslims. En mocht iemand overtuigd zijn door een bepaalde oordeel laat hem dan deze voor zichzelf
hanteren en voor de moskee die hij bestuurt. En hij mag niet de anderen veroordelen als absoluut fout
en vooral niet in zulke gevoelige vraagstukken die door de grootste geleerden worden besproken
zonder dat ze in staat zijn tot een sluitend oordeel te komen.

En al het succes komt van Allah

En vrede zij met onze profeet Mohammed, en zijn familie en metgezellen.

Vereniging Imams Nederland

Opmerking: Dit betreft het vasten. Wat betreft het Subh-gebed; wie voldoende tijd voor de opkomst
van de zon bidt, heeft in de juiste tijd gebeden.

Imsaak

Het is in de Maliki maddhab een aanbevolen sunna om een korte tijd voor fadjr  te stoppen met eten en drinken. Dit is gebaseerd op de praktijk van de Profeet (vzmh). De lengte van deze imsaak periode is de tijd die het duurt om 50 verzen van de Qur’an te reciteren (vandaag de dag is men vaak gewend 10-15 minuten hiervoor te rekenen). Er is overgeleverd van Zayd ibn Thabit in Bukharie en Muslim:

Wij aten de maaltijd voor de fadjr (dageraad) met de Boodschapper van Allah (vzmh) en daarna stonden we op om te bidden. De overleveraar zei: “Ik vroeg hoeveel tijd er tussen deze twee was, (het stoppen met eten en het bidden)?”. Hij (Zayd) zei: “[de tijd van het reciteren van] 50 verzen.” 

Het doorgaan met eten en drinken tot aan [de adhaan, of de tijd voor] fadjr is wel toegestaan, maar dan heeft diegene wel een aanbevolen sunna nagelaten…

Translate »